Doktoritöö kaitsmine: Maryna Tverdostup „Inimkapital ja tööturu erinevused“

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 12. novembril 2018. a kell 14.00 Tartu Ülikooli majandusteadus­konnas, J. Liivi  4, ruumis 214.


Juhendajad:       Professor Tiiu Paas (PhD), majandus­                  teaduskond, Tartu Ülikool
                             Vanemteadur Jaan Masso (PhD), majandus­teaduskond, Tartu Ülikool

Oponendid:       Sten Anspal (PhD), Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR
                            Professor Annekatrin Niebuhr (PhD), Kieli Ülikool (Saksamaa).

 

Nelja empiirilist juhtumiuuringut hõlmava doktoritöö eesmärk on aidata paremini aru saada siiani vähe uuritud ja ka täiesti uute inimkapitali mõõtmete mõjust püsivatele palgaerinevustele igas rühmas.

I uuring pöörab erilist tähelepanu kognitiivsetele võimetele kirja- ja arvutusoskuse ning probleemide lahendamise alal tehnoloogiarikkas keskkonnas ning nende soospetsiifilistele kombinatsioonidele, selgitamaks meeste ja naiste palgalõhet Eestis.

II ja III uuring käsitlevad kirja- ja arvutusoskuse rolli ning töös kasutamist kui etnilise palgalõhe põhjustajat Euroopas. IV uuring dokumenteerib Eestisse tagasipöördunute välismaal töötamise kogemuse mõju palgale, võrreldes nendega, kellel välismaal töötamise kogemus puudub.