Autor:
Erakogu

Laura Helena Kivi kaitseb doktoritööd „Regional labour markets and assimilation of foreign labour force“

13. detsembril kell 10.15 kaitseb Laura Helena Kivi majandusteaduste erialal doktoritööd Regional labour markets and assimilation of foreign labour force („Regionaalsed tööturud ja välistööjõu assimileerumine“).

Juhendajad:

emeriitprofessor Tiiu Paas, Tartu Ülikool

Oponendid:

kaasprofessor Matti Sarvimäki, Aalto Ülikool (Soome)

professor Kadri Männasoo, Tallinna Tehnikaülikool

Kokkuvõte

Doktoritöö keskmes on Euroopa Liidu regionaalsed tööturud, nende omavahelised ruumilised seosed ning välistööjõu kohanemine sihtriigi tööturul Eesti näitel. Välistööjõud moodustab regionaalsetel töötuturgudel märkimisväärse osa kogu tööjõust. 2021. aastal oli Euroopa Liidus kogu tööjõust 13% välismaal sündinud inimesi. Kuigi välismaalased moodustavad olulise osa kogu tööjõust, on nende keskmine tööhõive ja palgatase tavaliselt madalamad kui kohalikel. Töö- ja pendelränne tõttu tekivad seosed naaberregioonide tööturgude vahel, mida kutsutakse ruumilisteks ülekanneteks ja mis selgitavad olulist osa regionaalsete tööturu näitajate erinevusest. Doktoritöö keskendub mitmele olulisele küsimusele. Esiteks, kuidas on regionaalsed tööturud ruumiliste ülekannete tõttu omavahel seotud. Teiseks, kuidas sisserändajad ja nende järeltulijad pikaajalises vaates regionaalsel tööturul kohanevad. Viimaks, kuidas mõjutab kohaliku keele oskus sisserändajate ja nende järeltulijate assimileerumist kohalikul tööturul. Doktoritöö jõuab mitmete huvitavate järeldusteni. Esiteks, ruumiliste ülekannete analüüsist järeldub, et Euroopa regionaalsete tööturgude vahel eksisteerib oluline ruumiline sõltuvus. Koostöömõjud domineerivad, mis tähendab, et üldiselt saavad regioonid naaberalade tööhõive määra kasvust kasu. Euroopa Liidus on ruumilised ülekanded tugevnenud paralleelselt tööjõu liikuvuse suurenemisega. Teiseks, sisserändajate perede põlvkondadevahelise mobiilsuse analüüs osutab, et inimkapitali ülekandumise kõrval võivad muud mehhanismid, nagu ühiste väärtuste ja sotsiaalsete võrgustike ülekandumine ning naabruskonna mõjud, olla olulised sissetulekute mobiilsuse selgitamisel. Leitakse, et suhteline põlvkondadevaheline sissetulekute mobiilsus sisserändajate ja kohalike peredes on Eestis umbes samas suurusjärgus, samas kui absoluutne mobiilsus on sisserändajate peredes madalam. Viimaks, kohaliku keele õppe mõjude analüüs näitab, et kohaliku keele õpe aitab töötutel välispäritolu elanikel leida tööd, kuid ei too kaasa palgatõusu.

Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1018 ja veebis.

Doktoritöö: https://hdl.handle.net/10062/94387.

 

Image
Laura

Kristjan Pulk kaitseb doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“

28. juunil kell 14.00 kaitseb Kristjan Pulk majandusteaduse erialal doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“
Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril