Teadus majandusteaduskonnas

Majandusteaduskond (MJ) on Eesti juhtiv ja kiiresti arenev majandusteaduse alase uurimistöö keskus, mis on saavutanud edu ka rahvusvahelises konkurentsis. Seda kinnitavad kõrged kohad rahvusvahelistes ülikoolide edetabelites. Näiteks paikneb majandusteaduskond Times Higher Education äri ja majanduse valdkondlikus edetabelis kohtadel 201-250. Siin on loodud aktiivne teadustöö keskkond, mis on seotud rahvusvaheliste teadusvõrgustikega (näiteks COST võrgustikega) ja kus tehakse koostööd paljude rahvusvaheliste teaduskeskustega ning luuakse lisaks kõrge akadeemilise tasemega teadustööle ka Eesti poliitikakujundajatele vajalikke rakendusuuringuid ja tegeldakse pidevalt erineva nõustamistegevusega. MJ-s töötab kolm Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaati ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. MJ teadlased avaldavad töid kõrgetasemelistes ajakirjades nagu American Economic Review, Strategic Management Journal, Research Policy, Technovation.jt.

Alates 2000.aastast antakse välja Majandusteaduskonna toimetiste (Working Papers) sarja, milles on praeguseks avaldatud 143 tööd. Andmebaasi RePEc kohaselt juhib majandusteaduskond Eestist pärit institutsioonide edetabelit.

MJ teadustöö keskendub järgmistele valdkondadele:

  • Innovatsiooniuuringud;
  • Tööturu- ja rändeuuringud;
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine;
  • Organisatsioonikäitumine ja personali juhtimine;
  • Kultuuri- ja sotsiaalse kapitali uuringud;
  • Neuroturundus;
  • Ettevõtlus ja teadmusmajandus.

Oluline osa teadustööst on seotud rahvusvaheliste koostööprojektidega, näiteks EL Horisont 2020 programmis „GROWINPRO - Growth Welfare Innovation Productivity“ (2019-2022); Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi projekt „Global2micro - Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties“ (2021-2023); INTERREG Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmis „iSEE - Innovaatilisem sotsiaalse ettevõtluse haridus“ (2020-2022). Majandusteaduskond on edukalt konkureerinud ETAG grandikonkurssidel. Praegu täidetakse nelja rühmagranti – A. Kaasa juhitav "Ajakohased kultuuri mõõdikud riigi ja regiooni tasandil " (2019−2023), P. Vahteri juhitav „Innovatsiooni komplementaarsused ja tootlikkuse kasv“ (2020-2024), K. Jaaksoni juhitav „Eetiline organisatsioonikultuur: tegurite, praktikate ja tagajärgede mitmetasandiline analüüs“ (2021-2025), T. Vissaku juhitav „Ekspordi(ga tegelejate) tulemuslikkus VUCA ja mitte-VUCA keskkondades“ (2022-2026).

Tähelepanuväärne on MJ panus Eesti riigi sotsiaal-majanduslike ülesannete jaoks rakendusuuringute tegemisel. Majandusteaduskonna teadlased panustasid läbi TIPS programmi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti" väljatöötamisse. Programmi raames valminud uuringutega saab tutvuda lehekülje all osas.

Strateegilise TA tegevuse toetamise programmi RITA1 raames on näiteks ellu viidud U. Varblase juhtimisel projekt „Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle sektorites" (2018−2021), R. Eametsa ja T. Tammaru juhtimisel "Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele" (2018−2020). Käimas on näiteks  R. Eametsa juhtimisel „Mobiilne eluviis ja kontaktandmete täpsus riiklikes registrites" (2019−2022) ja L. Uusküla juhtimisel "COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine " (2020−2022).
Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamise programmi (RITA2) raames täideti K. Pentuse juhtimisel projekt "Eesti siseturvalisuse teavituskampaaniate tõhustamine neurouuringute abil" (2020−2021).
TAI poliitika seire programmi RITA 4 raames on näiteks ellu viidud E. Kinsiko juhtimisel "Eesti doktorite karjääritee ja seda kujundavad tegurid" (2016−2017); K. Ukrainski juhtimisel "Eesti nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks" (2016−2017);
U. Varblase juhtimisel "Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid" (2019−2020). Praegu on täitmisel D. Eerma juhtimisel „Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine“ ja U. Varblase juhtimisel „Eesti ettevõtete Eestist välja tehtavate välisinvesteeringute uuring“(2021-2022).

Pidevalt tehakse koostööprojekte avaliku sektori asutustega, näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega  "Juhtimisvaldkonna uuring 2021" (2021−2022), vastutav täitja M. Vadi, Välisministeeriumiga  "Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport" (2021−2022), vastutav täitja U. Varblane ning ettevõtetega, näiteks Itella Estonia OÜ-ga "Organisatsiooni struktuuri muutmine" (2021), vastutav täitja A .Reino; Enefit Solutions AS-iga "Ettevõtte juhtimiskvaliteedi arendamise võimalused" (2021−2022); vastutav täitja K .Kivipõld; Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiviga "Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine" (2020−2021), vastutav täitja A. Kuusik; Eesti Advokatuuriga "Tippadvokaatide omaduste uurimus“ (2019), vastutav täitja M. Vadi.

Teadustegevuse tulevikupotentsiaal on hea, sest tugevnevad ja lisanduvad uued sidemed rahvusvaheliste võrgustikega ning käivitunud on mitmed interdistsiplinaarsed uuringud põnevates läbimurdevaldkondades (migratsiooni ja teadmussiirde seosed, mobiilpositsioneerimine ja turismiturundus, innovatsioon ja organisatsioonikäitumine, kultuuridimensioonid ja innovatsioon). Tuleviku seisukohalt on väga oluline, et igal-aastal kaitstakse teaduskonnas 4-5 doktoritööd. Vaata kaitstud doktoritöid lehekülje all osas.

TUTVU TEADUSARTIKLITEGA

SEMINARID

TOIMETISED

Käimasolevad projektid

 

Osalemine COST võrgustikes

 

 

Lõppenud projektid

 

 

Kaitsmise kuupäev

Autor

Pealkiri

Juhendaja(d)

21.06.2023 Nino Kokashvili Public sector evolution under conditions of political business cycle – theory and empirical evidence

professor (emeritus) Peter Joachim Friedrich

professor Kadri Ukrainski
15.05.2023 Sigrid Rajalo

University-industry collaboration: interaction structure and preconditions

professor Maaja Vadi
23.09.2022  Liis Roosaar Essays on labour mobility and labour productivity professor Raul Eamets
kaasprofessor Jaan Masso
professor Urmas Varblane

31.08.2022

Liina Joller-Vahter The government as
an enabler and accelerator of diffusion
of radical innovations
professor Urmas Varblane
09.05.2022 Magnus Piirits The Impact of Pension Reforms on
Pension Inequality in Estonia:
An Analysis with Microsimulation and
Typical Agent Models

professor Raul Eamets

professor Lauri Leppik

08.02.2022 Artur Meerits First-level military leaders’ leadership competencies and their relationship with unit effectiveness in terms of collectivistic leadership with the example of the Estonian Defence Forces kaasprofessor Kurmet Kivipõld
03.11.2021 Nataliia Ostapenko Information, business cycles and monetary policy kaasprofessor Jaan Masso
30.08.2021 Aare Värk Practice-based exploration of knowledge, knowing and knowledge management kaasprofessor Anne Reino                            kaasprofessor Judit Strömpl
23.08.2021 Mariia Chebotareva Functional overlapping competing jurisdictions (FOCJs) as a possible tool for Inter-municipal cooperation in the provision of Russian school services kaasprofessor Diana Eerma,                         professor dr. dr. h.c. (em.) Peter Joachim Friedrich

18.05.2021

Virgo Süsi Corporate governance and performance of private SMEs

teadur Krista Jaakson,         kaasprofessor Oliver Lukason

29.12.2020 Tõnis Eerme Big Science as innovation intermediaries – micro- and meso-level effects from the collaboration with the European Space Agency

emeriitprofessor Jüri Sepp

professor Niina Nummela (University of Turku, Finland, University of Tartu, Estonia)

29.12.2020 Isaac Nana Akuffo The relationship between authentic leadership competences and nepotism, favouritism, and cronyism – the case of the Ghanaian banking sector dotsent Kurmet Kivipõld

02.09.2020

Gaygysyz Ashyrov Essays on firm-level corruption

vanemteadur Jaan Masso

26.03.2020 Tõnis Tänav Dynamics of firm innovation strategies: relationship with public sector support professor Kadri Ukrainski
22.11.2019 Gerdien Margreeth Grootens Leadership of Peripheral Places: a Comparative study of Leadership in Estonian and Dutch Peripheral Places

professor Maaja Vadi

abiprofessor Lummina Horlings (Groningeni Ülikool, Holland)

dotsent Garri Raagmaa

04.11.2019

Tatyana Tsukanova Insights into the Export Behavior of SMEs from Emerging Economies: Evidence from Russia and China

Vanemteadur Tiia Vissak

10.05.2019 Annika Jaansoo

Provision of services across international borders: Factors driving cooperation of subnational governments in Europe

Professor Janno Reiljan, TÜ
Professor Rene Torenvlied, University of Twente

20.12.2018

Bradley James Loewen

Towards territorial cohesion? Path dependence and path innovation of regional policy in Central and Eastern Europe

Dotsent Garri Raagmaa

Professor Kadri Ukrainski

20.12.2018 Kärt Rõigas University-Industry Cooperation in the Context of National Innovation System 

Prof Urmas Varblane

Vanemteadur Priit Vahter

12.11.2018 Maryna Tverdostup Human capital and labour market disparities

Prof. TiiuPaas,

Vanemteadur Jaan Masso

21.06.2018 Karin Sakowski

Prof. Maaja Vadi,

Vanemteadur Jaanika Meriküll

15.02.2018

Tarmo Puolokainen

Public Agencies' Performance Benchmarking in the Case of Demand Uncertainty with an Application to Estonian, Finnish and Swedish Fire and Rescue Services

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Peter Joachim Friedrich,

Prof. Christopher O’Donnell 

28.12.2017

Bianka Plüschke-Altof

Images of the Periphery Impeding Rural Development? Discursive Peripheralization of Rural Areas in Post-Socialist Estonia

Vanemteadur Aet Annist,

Dots. Andres Kuusik

29.12.2016

Marko Viiding

The Role of Electricity Price in Competitiveness of the Manufacturing Industry in Liberalised Electricity Markets: the Case of NordPool

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Torstein Arne Bye 

22.12.2016

Inna Kozlinska

Evaluation of the Outcomes of Entrepreneurship Education Revisited: Evidence from Estonia and Latvia

Prof. Tõnis Mets,

Prof. Ulla Hytti 

07.12.2016

Oliver Lukason

Characteristics of firm failure processes in an international context

Prof. Toomas Haldma,

Vanemteadur Jaan Masso,

Prof. Erkki K. Laitinen

12.11.2015 

Sten Anspal

Essays on gender wage inequality in the Estonian labour market

Prof. Raul Eamets

29.06.2015

Merle Tambur

Workplace bullying in Estonian organizations: The prevalence and causes

Prof. Maaja Vadi

30.12.2014

Ott Pärna

Managerial and Contextual Factors Influencing Innovation in Information Technology-based Public Sector Services: an Exploratory Cross-national Study

Prof. Nick von Tunzelmann,

Prof. Urmas Varblane

18.12.2014

Kaia Kask

Public sector real estate asset management models and their evaluation

Prof. Maaja Vadi,

Prof. Ene Kolbre

18.11.2014

Diana Eerma

A Bookkeeping Approach to Social Accounting for a University Faculty: The Case of the University of Tartu

Prof. Peter Friedrich,

Prof. Jüri Sepp

03.10.2014

Eneli Kindsiko

Organisational control in university management: A multiparadigm approach on the example of the University of Tartu

Prof. Maaja Vadi

04.06.2014

Helen Poltimäe

The distributional and behavioural effects of Estonian environmental taxes

Prof. Tiiu Paas, 

Prof. Henrik Klinge Jacobsen 

10.10.2013

Xiaotian Zhang

Internationalization Process of Chinese Firms

Vanemteadur Jaan Masso,

Vanemteadur Tiia Vissak,

Prof. Jorma Larimo

09.04.2013

Kerly Espenberg

Inequalities on the Labour Market in Estonia During the Great Recession

Dots. Kaia Philips

12.12.2012

Andres Kuusk

Financial Contagion During Times of Crisis: a Meta-Analysis Based Approach With Special Emphasis on CEE Economies

Prof. Tiiu Paas

26.10.2012

Ülle Pärl

Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process

Prof. Salme Näsi, 

Prof. Toomas Haldma

18.10.2012

Peeter Peda

The Relationship Between Governance and and Performance in Water Services Provision in Estonian Municipalities

Prof. Toomas Haldma,

Dots. Giuseppe Grossi 

27.06.2012

Anne Lauringson

The Impact of the Generosity of Unemployment Benefits on Estonian Labour Market Outcomes in a Period of Crisis

Prof. Raul Eamets

Dots. Kaia Philips

19.06.2012

Reelika Irs

Teacher Performance Appraisal and remuneration Aspects of Performance Management on the Example of estonian General Educational Schools

Prof. Kulno Türk

30.11.2011

Kertu Lääts

Management Accounting Change in a Dynamic Economic Environment Based on Examples from Business and Public Sector Organizations 

Prof. Toomas Haldma

25.11.2011

Indrek Saar

Optimal Alcohol Taxation in Estonia

Dots. Viktor Trasberg

21.09.2011

Tuuli Pärenson

Social Impact Evaluation in Social Enterprises in Estonia: Need, Readiness and Practices

Prof. Maaja Vadi

31.08.2011

Andres Kuusik

Segmentation of Repeat Visitors Using Passive Mobile Positioning Data

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Rein Ahas

26.08.2011

Andrus Kotri

Customer Experience Evoking and Management in Services

Prof Maaja Vadi,

Ele Reiljan (Swedbank)

21.06.2011

Kristina Toming

The Impact of Integration With the European Union on the International Competitiveness of the Food Processing Industry in Estonia

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Janno Reiljan

21.06.2011

Janno Järve

Downward Nominal Wage Rigidity in the Estonian Private Sector

Prof. Raul Eamets

04.05.2011

Kurmet Kivipõld

Organizational Leadership Capability and its Evaluation Based on the Example of Estonian Service Organizations  

Prof. Maaja Vadi

17.02.2011

Rasmus Kattai

The Links Between Private Sector Indebtedness and Banking Sector Vulnerability: an Estonian Case Study 

Prof. Tiiu Paas

16.12.2010

Dorel Tamm

Alignment Between the Factors of the Innovation Process and Public Sector Innovation Support Measures: an Analysis of Estonian Dairy Processors and Biotechnology Enterprises 

Prof. Urmas Varblane

Prof. Nick von Tunzelmann

17.11.2010

Elina Kallas

Emotional Intelligence, Organizational Culture and their Relationship Based on the Example of Estonian Service Organizations

Prof. Maaja Vadi

Prof. Kulno Türk

22.10.2010

Danel Tuusis

Interest Rate Influence on the Behavior of Economic Subjects 

Prof. Mart Sõrg,

Dots. Priit Sander

21.06.2010

Epp Kallaste

Employee Workplace Representation: an Analysis of Selected Determinants

Prof. Raul Eamets

Prof. Charles Woolfson 

22.03.2010

Egle Tafenau

Welfare Effects of Regional Policy in the Constructed Capital Model 

Prof. Tiiu Paas

18.12.2009

Eve Parts

Social Capital, its Determinants and Relations With Economic Growth: Comparison of the Western European and Central-Eastern European Countries

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Helje Kaldaru

12.11.2009

Krista Jaakson

Management by Values: the Analysis of Influencing Aspects and its Theoretical and Practical Implications

Prof. Maaja Vadi

06.11.2009

Anne Reino

Manifestations of Organizational Culture Based on the Example of Estonian Organizations

Prof. Maaja Vadi

21.09.2009

Alexander Gofman

Experimentation-Based Product Development in Mature Food Categories:Advancing Conjoint Analysis Approach

Prof. Tõnis Mets,

Prof. Tiiu Paas

14.08.2009

Sirle Bürkland

Managing the Development of Valuable Intellectual Capital: The Role of Management Control.(defended in Vaasa University)

Prof. Toomas Haldma,

Prof. Erkki K. Laitinen 

18.06.2009

Anne Aidla

The Impact of Individual and Organisational Factors on Academic Performance in Estonian General Educational Schools

Prof. Maaja Vadi

19.05.2009

Jaanika Meriküll

Technological Change and Labour Demand

Prof. Tiiu Paas,

Prof. Karsten Staehr 

31.10.2008

Helena Rozeik

Changes in Ownership Structures, Their Determinants and Role in the Restructuring of Enterprises During Transition: Evidence From Estonia

Prof. Urmas Varblane,

Vanemteadur Jaan Masso

30.06.2008

Made Torokoff

Patterns of the Learning Organisation – Estonian Experience

Prof.  Maaja Vadi,

Prof. Tõnis Mets

26.05.2008

Kadri Männasoo

Essays on Financial Fragility – Evidence from the Corporate and Banking Sectors in Central and Eastern Europe

Prof. Jüri Sepp,

Prof. Michael Funke 

14.05.2008

Kristjan-Olari Leping

Heterogeneity of Human Capital and its Valuation in the Labour Market

Prof. Raul Eamets,

Dots. Štepan Jurajda

22.04.2008

Kadri Ukrainski

Sources of Knowledge Used in Innovation: an Example of Estonian Wood Industries

 

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Nick von Tunzelmann 

19.12.2007

Priit Sander

Essays on Factors Influencing Financing Decisions of Companies: Risk, Corporate Control and Taxation Aspects

Prof. Vambola Raudsepp

16.11.2007

Rebekka Vedina

The Diversity of Individual Values and its Role for Organisations in the Context of Changes

Prof. Maaja Vadi

13.06.2007

Andres Vesilind

A Methodology to Earn Excess Returns in Global Debt and Currency Markets With a Diversified Portfolio of Quantitative Active Investment Models

Prof. Urmas Varblane

 

29.03.2006

Katrin Männik

The Impact of the Autonomy on the Performance in a Multinational Corporation`s Subsidiary in Transition Countries

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Nick von Tunzelmann 

07.11.2005

Jaan Masso

Labour Reallocation in Transition Countries: Efficiency, Restructuring and Institution

Prof.  Raul Eamets,

Dots. Otto Karma

29.06.2005

Janek Uiboupin

Foreign Banks in Central and Eastern European Markets: Their Entry and Influence on the Banking Sector)

Prof.  Mart Sõrg

25.01.2005

Ele Reiljan

Reasons for De-internationalization: An Analysis of Estonian Manufacturing Companies

Prof.  Urmas Varblane

22.12.2004

Ruth Alas

Organisational Changes During the Transition in Estonia: Major Influencing Behavioural Factors

Prof.  Maaja Vadi

15.09.2004

Anneli Kaasa

Sissetulekute ebavõrdsuse mõjurite analüüs struktuurse modelleerimise meetodil

Prof.  Helje Kaldaru

18.06.2003

Tiia Vissak

The Internationalization of Foreign-owned Enterprises in Estonia: An Extended Network Perspective

Prof. Janno Reiljan

18.11.2002

Tõnu Roolaht

The Internationalization of Estonian Companies: An Exploratory Study of Relationship Aspects

Prof. Urmas Varblane

10.01.2002

Kaia Philips

The Changes in Valuation of Human Capital During the Transition Processes in Estonia

Prof. Tiiu Paas

07.12.2001

Uno Silberg

Agrarian Policy (monograph), Original title: Agraarpoliitika (defended in Estonian Agricultural University)

Prof. Jüri Sepp

27.06.2001

Raul Eamets

Reallocation of Labour During Transition

Prof. Tiiu Paas

08.06.2000

Maaja Vadi

The Concepts and Interrelationships of Organisational Culture and Values

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Jüri Allik

EMP ja Norra finantsmehhanismid 2014–2021 projekt LIFT

Alates 1990. aastatest on Põhja-Balti regiooni riikide omavaheline integratsioon järjepidevalt süvenenud, saades seejuures selleks tõuke Euroopa Liidu ittalaienemisest 2004 aastal, mis andis Balti riikide kodanikele ligipääsu Rootsi (2004), Soome ja Islandi (2006), Taani ja Norra (2009) tööturgudele.


EMP ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 rahastatava projekti LIFT (The economic integration of the Nordic-Baltic region through labour, innovation, investments and trade) eesmärgiks on uurida Põhja-Balti regiooni sotsiaal-majandusliku integratsiooni senist kulgu ja tulevast potentsiaali läbi tööjõu voogude ja välisrände, innovatsiooni välismõjude ja tehnoloogia ülekandumise, otseste välisinvesteeringute ja kapitali voogude, füüsiliste kaupade ja teenuste kaubanduse. Uurimus vaataks nii regionaalse integratsiooni seniseid efekte, integratsiooniga kaasnevaid majanduslikke ja sotsiaalseid väljakutseid ja selle õppetunde poliitikakujundamiseks tulevikus. Interdistsiplinaarne konsortsium liikmetega majandusteadusest, rahvusvahelisest ärijuhtimisest ja sotsioloogiast koos kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uurimismeetodite triangulatsiooniga võimaldab Põhja-Balti regiooni integratsiooniga seotud sotsiaalmajanduslike protsesside mitmekülgset uurimist. Detailsete mikroandmete kasutamine töötajate ja tööandjate populatsioonide kohta (ühendatud töötajate ja tööandjate andmed) ja ideaalsel juhul isegi Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtte- töötajataseme andmete ühendamine võimaldab hinnata integratsiooni põhjuslikke seoseid kõrgel granulaarsuse tasemel. Uurimuses vaadatakse eraldi erinevate regionaalse integratsiooniga seotud poliitikamuutuste mõjusid nagu Euroopa Liidu ittalaienemine 2004 aastal, majandusagente mõjutavate seaduste muutusi ja muid muutusi ligipääsus teiste riikide turgudele. Omandatav teadmine regionaalsest integratsioonist Põhja-Balti regioonis leiab kasutamist tõstmaks teadlikkust Põhja ja Balti riikide majandusliku ja poliitilise koostöö potentsiaalist. Ärisektori ja avaliku sektori huvirühmade kaasamine projekti teavitustegevustes aitab saavutada uurimistulemuste väljundit poliitikasse.

 

Vt projekti kodulehte siit.  

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm TIPS

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm TIPS viidi ajavahemikul 2011–2015 Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi tellimisel ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste koostöös.

Programmi raames valmisid teadusuuringud, mis andsid hinnangu senistele teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmetele ning kajastasid perspektiivis riigile oluliseks kujunevaid, tulevikku vaatavaid teemasid. Uuringute põhjal anti poliitikasoovitusi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 elluviimiseks ning TA&I strateegia 2014–2020 väljatöötamiseks ja vastavate meetmete arendamiseks.

Programmi tulemusena valmis 23 uuringut:

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Teadusseminar

Teadusseminar "Firm resources and response to a negative export shock: 2014 Russian embargo on the Western food exporters" (Mathias Juust, Urmas Varblane)

Alo Lilles kaitseb doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe“

25. septembril kell 12.00 kaitseb Alo Lilles majandusteaduste erialal doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe“