Teadus majandusteaduskonnas

Majandusteaduskond (MJ) on Eesti juhtiv ja kiiresti arenev majandusteaduse alase uurimistöö keskus, mis on saavutanud edu ka rahvusvahelises konkurentsis. Seda kinnitavad kõrged kohad rahvusvahelistes ülikoolide edetabelites. Näiteks paikneb majandusteaduskond Times Higher Education äri ja majanduse valdkondlikus edetabelis kohtadel 201-250. Siin on loodud aktiivne teadustöö keskkond, mis on seotud rahvusvaheliste teadusvõrgustikega (näiteks COST võrgustikega) ja kus tehakse koostööd paljude rahvusvaheliste teaduskeskustega ning luuakse lisaks kõrge akadeemilise tasemega teadustööle ka Eesti poliitikakujundajatele vajalikke rakendusuuringuid ja tegeldakse pidevalt erineva nõustamistegevusega. MJ-s töötab kolm Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaati ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. MJ teadlased avaldavad töid kõrgetasemelistes ajakirjades nagu American Economic Review, Strategic Management Journal, Research Policy, Technovation.jt.

Alates 2000.aastast antakse välja Majandusteaduskonna toimetiste (Working Papers) sarja, milles on praeguseks avaldatud 143 tööd. Andmebaasi RePEc kohaselt juhib majandusteaduskond Eestist pärit institutsioonide edetabelit.

MJ teadustöö keskendub järgmistele valdkondadele:

 • Innovatsiooniuuringud;
 • Tööturu- ja rändeuuringud;
 • Ettevõtete rahvusvahelistumine;
 • Organisatsioonikäitumine ja personali juhtimine;
 • Kultuuri- ja sotsiaalse kapitali uuringud;
 • Neuroturundus;
 • Ettevõtlus ja teadmusmajandus.

Oluline osa teadustööst on seotud rahvusvaheliste koostööprojektidega, näiteks EL Horisont 2020 programmis „GROWINPRO - Growth Welfare Innovation Productivity“ (2019-2022); Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi projekt „Global2micro - Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties“ (2021-2023); INTERREG Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmis „iSEE - Innovaatilisem sotsiaalse ettevõtluse haridus“ (2020-2022). Majandusteaduskond on edukalt konkureerinud ETAG grandikonkurssidel. Praegu täidetakse nelja rühmagranti – A. Kaasa juhitav "Ajakohased kultuuri mõõdikud riigi ja regiooni tasandil " (2019−2023), P. Vahteri juhitav „Innovatsiooni komplementaarsused ja tootlikkuse kasv“ (2020-2024), K. Jaaksoni juhitav „Eetiline organisatsioonikultuur: tegurite, praktikate ja tagajärgede mitmetasandiline analüüs“ (2021-2025), T. Vissaku juhitav „Ekspordi(ga tegelejate) tulemuslikkus VUCA ja mitte-VUCA keskkondades“ (2022-2026).

Tähelepanuväärne on MJ panus Eesti riigi sotsiaal-majanduslike ülesannete jaoks rakendusuuringute tegemisel. Majandusteaduskonna teadlased panustasid läbi TIPS programmi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti" väljatöötamisse. Programmi raames valminud uuringutega saab tutvuda lehekülje all osas.

Strateegilise TA tegevuse toetamise programmi RITA1 raames on näiteks ellu viidud U. Varblase juhtimisel projekt „Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle sektorites" (2018−2021), R. Eametsa ja T. Tammaru juhtimisel "Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele" (2018−2020). Käimas on näiteks  R. Eametsa juhtimisel „Mobiilne eluviis ja kontaktandmete täpsus riiklikes registrites" (2019−2022) ja L. Uusküla juhtimisel "COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine " (2020−2022).
Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamise programmi (RITA2) raames täideti K. Pentuse juhtimisel projekt "Eesti siseturvalisuse teavituskampaaniate tõhustamine neurouuringute abil" (2020−2021).
TAI poliitika seire programmi RITA 4 raames on näiteks ellu viidud E. Kinsiko juhtimisel "Eesti doktorite karjääritee ja seda kujundavad tegurid" (2016−2017); K. Ukrainski juhtimisel "Eesti nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks" (2016−2017);
U. Varblase juhtimisel "Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid" (2019−2020). Praegu on täitmisel D. Eerma juhtimisel „Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine“ ja U. Varblase juhtimisel „Eesti ettevõtete Eestist välja tehtavate välisinvesteeringute uuring“(2021-2022).

Pidevalt tehakse koostööprojekte avaliku sektori asutustega, näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega  "Juhtimisvaldkonna uuring 2021" (2021−2022), vastutav täitja M. Vadi, Välisministeeriumiga  "Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport" (2021−2022), vastutav täitja U. Varblane ning ettevõtetega, näiteks Itella Estonia OÜ-ga "Organisatsiooni struktuuri muutmine" (2021), vastutav täitja A .Reino; Enefit Solutions AS-iga "Ettevõtte juhtimiskvaliteedi arendamise võimalused" (2021−2022); vastutav täitja K .Kivipõld; Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiviga "Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine" (2020−2021), vastutav täitja A. Kuusik; Eesti Advokatuuriga "Tippadvokaatide omaduste uurimus“ (2019), vastutav täitja M. Vadi.

Teadustegevuse tulevikupotentsiaal on hea, sest tugevnevad ja lisanduvad uued sidemed rahvusvaheliste võrgustikega ning käivitunud on mitmed interdistsiplinaarsed uuringud põnevates läbimurdevaldkondades (migratsiooni ja teadmussiirde seosed, mobiilpositsioneerimine ja turismiturundus, innovatsioon ja organisatsioonikäitumine, kultuuridimensioonid ja innovatsioon). Tuleviku seisukohalt on väga oluline, et igal-aastal kaitstakse teaduskonnas 4-5 doktoritööd. Vaata kaitstud doktoritöid lehekülje all osas.

TUTVU TEADUSARTIKLITEGA

SEMINARID

TOIMETISED

Käimasolevad teadus- ja arendusprojektid

Lõppenud projektid

 

 

Kaitsmise kuupäev

Autor

Pealkiri

Juhendaja(d)

15.03.2024Anastasia SinitsynaLinks between segregation processes on the labour and housing markets: evidence from Finlandprofessor Raul Eamets
professor Tiit Tammaru
21.02.2024Diana GabrielyanEssays on Inflation, Expectations and Central Bank Communication

kaasprofessor Jaan Masso

kaasprofessor Lenno Uusküla

29.01.2024Vladyslav SoloviovThe role of culture for innovative processesprofessor Anneli Kaasa
13.12.2023Laura Helena KiviRegional labour markets and assimilation of foreign labour forceemeriitprofessor Tiiu Paas
27.11.2023Iuliia TrabskaiaIdea and opportunity identification and implementation within the entrepreneurial process and journeyemeriitprofessor Tõnis Mets
14.11.2023Mark KantšukovValuation of companies under the distributed profit taxation system

kaasprofessor Priit Sander

professor Toomas Haldma

25.09.2023Alo LillesThe relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europeprofessor Urmas Varblane
21.06.2023Nino KokashviliPublic sector evolution under conditions of political business cycle – theory and empirical evidence

professor (emeritus) Peter Joachim Friedrich

professor Kadri Ukrainski

15.05.2023Sigrid RajaloUniversity-industry collaboration: interaction structure and preconditionsprofessor Maaja Vadi
23.09.2022 Liis RoosaarEssays on labour mobility and labour productivityprofessor Raul Eamets
kaasprofessor Jaan Masso
professor Urmas Varblane
31.08.2022Liina Joller-VahterThe government as
an enabler and accelerator of diffusion
of radical innovations
professor Urmas Varblane
09.05.2022Magnus PiiritsThe Impact of Pension Reforms on
Pension Inequality in Estonia:
An Analysis with Microsimulation and
Typical Agent Models

professor Raul Eamets

professor Lauri Leppik

08.02.2022Artur MeeritsFirst-level military leaders’ leadership competencies and their relationship with unit effectiveness in terms of collectivistic leadership with the example of the Estonian Defence Forceskaasprofessor Kurmet Kivipõld
03.11.2021Nataliia OstapenkoInformation, business cycles and monetary policykaasprofessor Jaan Masso
30.08.2021Aare VärkPractice-based exploration of knowledge, knowing and knowledge managementkaasprofessor Anne Reino                            kaasprofessor Judit Strömpl
23.08.2021Mariia ChebotarevaFunctional overlapping competing jurisdictions (FOCJs) as a possible tool for Inter-municipal cooperation in the provision of Russian school serviceskaasprofessor Diana Eerma,                         professor dr. dr. h.c. (em.) Peter Joachim Friedrich
18.05.2021Virgo SüsiCorporate governance and performance of private SMEsteadur Krista Jaakson,         kaasprofessor Oliver Lukason
29.12.2020Tõnis EermeBig Science as innovation intermediaries – micro- and meso-level effects from the collaboration with the European Space Agency

emeriitprofessor Jüri Sepp

professor Niina Nummela (University of Turku, Finland, University of Tartu, Estonia)

29.12.2020Isaac Nana AkuffoThe relationship between authentic leadership competences and nepotism, favouritism, and cronyism – the case of the Ghanaian banking sectordotsent Kurmet Kivipõld
02.09.2020Gaygysyz AshyrovEssays on firm-level corruptionvanemteadur Jaan Masso
26.03.2020Tõnis TänavDynamics of firm innovation strategies: relationship with public sector supportprofessor Kadri Ukrainski
22.11.2019Gerdien Margreeth GrootensLeadership of Peripheral Places: a Comparative study of Leadership in Estonian and Dutch Peripheral Places

professor Maaja Vadi

abiprofessor Lummina Horlings (Groningeni Ülikool, Holland)

dotsent Garri Raagmaa

04.11.2019Tatyana TsukanovaInsights into the Export Behavior of SMEs from Emerging Economies: Evidence from Russia and ChinaVanemteadur Tiia Vissak
10.05.2019Annika JaansooProvision of services across international borders: Factors driving cooperation of subnational governments in EuropeProfessor Janno Reiljan, TÜ
Professor Rene Torenvlied, University of Twente
20.12.2018Bradley James LoewenTowards territorial cohesion? Path dependence and path innovation of regional policy in Central and Eastern Europe

Dotsent Garri Raagmaa

Professor Kadri Ukrainski

20.12.2018Kärt RõigasUniversity-Industry Cooperation in the Context of National Innovation System 

Prof Urmas Varblane

Vanemteadur Priit Vahter

12.11.2018Maryna TverdostupHuman capital and labour market disparities

Prof. TiiuPaas,

Vanemteadur Jaan Masso

21.06.2018Karin Sakowski

Prof. Maaja Vadi,

Vanemteadur Jaanika Meriküll

15.02.2018Tarmo PuolokainenPublic Agencies' Performance Benchmarking in the Case of Demand Uncertainty with an Application to Estonian, Finnish and Swedish Fire and Rescue Services

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Peter Joachim Friedrich,

Prof. Christopher O’Donnell 

28.12.2017Bianka Plüschke-AltofImages of the Periphery Impeding Rural Development? Discursive Peripheralization of Rural Areas in Post-Socialist Estonia

Vanemteadur Aet Annist,

Dots. Andres Kuusik

29.12.2016Marko ViidingThe Role of Electricity Price in Competitiveness of the Manufacturing Industry in Liberalised Electricity Markets: the Case of NordPool

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Torstein Arne Bye 

22.12.2016Inna KozlinskaEvaluation of the Outcomes of Entrepreneurship Education Revisited: Evidence from Estonia and Latvia

Prof. Tõnis Mets,

Prof. Ulla Hytti 

07.12.2016Oliver LukasonCharacteristics of firm failure processes in an international context

Prof. Toomas Haldma,

Vanemteadur Jaan Masso,

Prof. Erkki K. Laitinen

12.11.2015 Sten AnspalEssays on gender wage inequality in the Estonian labour marketProf. Raul Eamets
29.06.2015Merle TamburWorkplace bullying in Estonian organizations: The prevalence and causesProf. Maaja Vadi
30.12.2014Ott PärnaManagerial and Contextual Factors Influencing Innovation in Information Technology-based Public Sector Services: an Exploratory Cross-national Study

Prof. Nick von Tunzelmann,

Prof. Urmas Varblane

18.12.2014Kaia KaskPublic sector real estate asset management models and their evaluation

Prof. Maaja Vadi,

Prof. Ene Kolbre

18.11.2014Diana EermaA Bookkeeping Approach to Social Accounting for a University Faculty: The Case of the University of Tartu

Prof. Peter Friedrich,

Prof. Jüri Sepp

03.10.2014Eneli KindsikoOrganisational control in university management: A multiparadigm approach on the example of the University of TartuProf. Maaja Vadi
04.06.2014Helen PoltimäeThe distributional and behavioural effects of Estonian environmental taxes

Prof. Tiiu Paas, 

Prof. Henrik Klinge Jacobsen 

10.10.2013Xiaotian ZhangInternationalization Process of Chinese Firms

Vanemteadur Jaan Masso,

Vanemteadur Tiia Vissak,

Prof. Jorma Larimo

09.04.2013Kerly EspenbergInequalities on the Labour Market in Estonia During the Great RecessionDots. Kaia Philips
12.12.2012Andres KuuskFinancial Contagion During Times of Crisis: a Meta-Analysis Based Approach With Special Emphasis on CEE EconomiesProf. Tiiu Paas
26.10.2012Ülle PärlUnderstanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process

Prof. Salme Näsi, 

Prof. Toomas Haldma

18.10.2012Peeter PedaThe Relationship Between Governance and and Performance in Water Services Provision in Estonian Municipalities

Prof. Toomas Haldma,

Dots. Giuseppe Grossi 

27.06.2012Anne LauringsonThe Impact of the Generosity of Unemployment Benefits on Estonian Labour Market Outcomes in a Period of Crisis

Prof. Raul Eamets

Dots. Kaia Philips

19.06.2012Reelika IrsTeacher Performance Appraisal and remuneration Aspects of Performance Management on the Example of estonian General Educational SchoolsProf. Kulno Türk
30.11.2011Kertu LäätsManagement Accounting Change in a Dynamic Economic Environment Based on Examples from Business and Public Sector Organizations Prof. Toomas Haldma
25.11.2011Indrek SaarOptimal Alcohol Taxation in EstoniaDots. Viktor Trasberg
21.09.2011Tuuli PärensonSocial Impact Evaluation in Social Enterprises in Estonia: Need, Readiness and PracticesProf. Maaja Vadi
31.08.2011Andres KuusikSegmentation of Repeat Visitors Using Passive Mobile Positioning Data

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Rein Ahas

26.08.2011Andrus KotriCustomer Experience Evoking and Management in Services

Prof Maaja Vadi,

Ele Reiljan (Swedbank)

21.06.2011Kristina TomingThe Impact of Integration With the European Union on the International Competitiveness of the Food Processing Industry in Estonia

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Janno Reiljan

21.06.2011Janno JärveDownward Nominal Wage Rigidity in the Estonian Private SectorProf. Raul Eamets
04.05.2011Kurmet KivipõldOrganizational Leadership Capability and its Evaluation Based on the Example of Estonian Service Organizations  Prof. Maaja Vadi
17.02.2011Rasmus KattaiThe Links Between Private Sector Indebtedness and Banking Sector Vulnerability: an Estonian Case Study Prof. Tiiu Paas
16.12.2010Dorel TammAlignment Between the Factors of the Innovation Process and Public Sector Innovation Support Measures: an Analysis of Estonian Dairy Processors and Biotechnology Enterprises 

Prof. Urmas Varblane

Prof. Nick von Tunzelmann

17.11.2010Elina KallasEmotional Intelligence, Organizational Culture and their Relationship Based on the Example of Estonian Service Organizations

Prof. Maaja Vadi

Prof. Kulno Türk

22.10.2010Danel TuusisInterest Rate Influence on the Behavior of Economic Subjects 

Prof. Mart Sõrg,

Dots. Priit Sander

21.06.2010Epp KallasteEmployee Workplace Representation: an Analysis of Selected Determinants

Prof. Raul Eamets

Prof. Charles Woolfson 

22.03.2010Egle TafenauWelfare Effects of Regional Policy in the Constructed Capital Model Prof. Tiiu Paas
18.12.2009Eve PartsSocial Capital, its Determinants and Relations With Economic Growth: Comparison of the Western European and Central-Eastern European Countries

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Helje Kaldaru

12.11.2009Krista JaaksonManagement by Values: the Analysis of Influencing Aspects and its Theoretical and Practical ImplicationsProf. Maaja Vadi
06.11.2009Anne ReinoManifestations of Organizational Culture Based on the Example of Estonian OrganizationsProf. Maaja Vadi
21.09.2009Alexander GofmanExperimentation-Based Product Development in Mature Food Categories:Advancing Conjoint Analysis Approach

Prof. Tõnis Mets,

Prof. Tiiu Paas

14.08.2009Sirle BürklandManaging the Development of Valuable Intellectual Capital: The Role of Management Control.(defended in Vaasa University)

Prof. Toomas Haldma,

Prof. Erkki K. Laitinen 

18.06.2009Anne AidlaThe Impact of Individual and Organisational Factors on Academic Performance in Estonian General Educational SchoolsProf. Maaja Vadi
19.05.2009Jaanika MeriküllTechnological Change and Labour Demand

Prof. Tiiu Paas,

Prof. Karsten Staehr 

31.10.2008Helena RozeikChanges in Ownership Structures, Their Determinants and Role in the Restructuring of Enterprises During Transition: Evidence From Estonia

Prof. Urmas Varblane,

Vanemteadur Jaan Masso

30.06.2008Made TorokoffPatterns of the Learning Organisation – Estonian Experience

Prof.  Maaja Vadi,

Prof. Tõnis Mets

26.05.2008Kadri MännasooEssays on Financial Fragility – Evidence from the Corporate and Banking Sectors in Central and Eastern Europe

Prof. Jüri Sepp,

Prof. Michael Funke 

14.05.2008Kristjan-Olari LepingHeterogeneity of Human Capital and its Valuation in the Labour Market

Prof. Raul Eamets,

Dots. Štepan Jurajda

22.04.2008Kadri Ukrainski

Sources of Knowledge Used in Innovation: an Example of Estonian Wood Industries

 

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Nick von Tunzelmann 

19.12.2007Priit SanderEssays on Factors Influencing Financing Decisions of Companies: Risk, Corporate Control and Taxation AspectsProf. Vambola Raudsepp
16.11.2007Rebekka VedinaThe Diversity of Individual Values and its Role for Organisations in the Context of ChangesProf. Maaja Vadi
13.06.2007Andres VesilindA Methodology to Earn Excess Returns in Global Debt and Currency Markets With a Diversified Portfolio of Quantitative Active Investment Models

Prof. Urmas Varblane

 

29.03.2006Katrin MännikThe Impact of the Autonomy on the Performance in a Multinational Corporation`s Subsidiary in Transition Countries

Prof. Urmas Varblane,

Prof. Nick von Tunzelmann 

07.11.2005Jaan MassoLabour Reallocation in Transition Countries: Efficiency, Restructuring and Institution

Prof.  Raul Eamets,

Dots. Otto Karma

29.06.2005Janek UiboupinForeign Banks in Central and Eastern European Markets: Their Entry and Influence on the Banking Sector)Prof.  Mart Sõrg
25.01.2005Ele ReiljanReasons for De-internationalization: An Analysis of Estonian Manufacturing CompaniesProf.  Urmas Varblane
22.12.2004Ruth AlasOrganisational Changes During the Transition in Estonia: Major Influencing Behavioural FactorsProf.  Maaja Vadi
15.09.2004Anneli KaasaSissetulekute ebavõrdsuse mõjurite analüüs struktuurse modelleerimise meetodilProf.  Helje Kaldaru
18.06.2003Tiia VissakThe Internationalization of Foreign-owned Enterprises in Estonia: An Extended Network PerspectiveProf. Janno Reiljan
18.11.2002Tõnu RoolahtThe Internationalization of Estonian Companies: An Exploratory Study of Relationship AspectsProf. Urmas Varblane
10.01.2002Kaia PhilipsThe Changes in Valuation of Human Capital During the Transition Processes in EstoniaProf. Tiiu Paas
07.12.2001Uno SilbergAgrarian Policy (monograph), Original title: Agraarpoliitika (defended in Estonian Agricultural University)Prof. Jüri Sepp
27.06.2001Raul EametsReallocation of Labour During TransitionProf. Tiiu Paas
08.06.2000Maaja VadiThe Concepts and Interrelationships of Organisational Culture and Values

Prof. Janno Reiljan,

Prof. Jüri Allik

Image
Logod

 

Projekt PERHOUSE “Isiku- ja majapidamisteenused Kesk- ja Ida-Euroopa riikides: töötingimuste ja teenuste parendamine töösuhete kaudu“

https://www.celsi.sk/en/perhouse/

 

01.08.2022-31.07.2024

 

Projekti eesmärk on analüüsida Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide isiku- ja majapidamisteenuste (IMP) sektori teenuste osutamise ja töötingimustega seotud  iseärasusi ja proovikivisid. Isiku- ja majapidamisteenused on üldiselt kõik majapidamistes pakutavad teenused nagu väiketööd aias, väiksemad remonditööd, lapsehoidmine (õpetamine) ja lemmikloomahoid kellegi kodus, vanemaealiste hooldus nende kodudes ja lõpuks ka tasuta hooldamine ehk üldjuhul omastehooldus.   

Projekt on ellu viidud Euroopa Liidu toel.

 

Projekti tulemuste tutvustus 24.01.2024 TÜ Delta majas:

Image
PERHOUSE tulemuste esitlus
PERHOUSE tulemuste esitlus (autor: Andres Vaher)

 

 • PERHOUSE projekti tulemused. Jaan Masso (TÜ) slaidid
 • Isiku- ja majapidamisteenused sotsiaalkaitse süsteemi osana: õiguslik vaade. Mari-Liis Viirsalu (TÜ) slaidid
 • Riskihindamise instrumendi väljatöötamine sotsiaalhoolekandelise abivajadusega inimeste tuvastamiseks. Siim Espenberg (TÜ RAKE) slaidid
 • Ametiühingute väljakutsed Eestis. Epp Kallaste (CENTAR) slaidid

 

Kontakt:

Image
Jaan Masso

 Jaan Masso

Majandusteaduskond, matemaatilise majandusteaduse magistriõppe programmijuht; Majanduse modelleerimise õppetooli juhataja,       rakendusökonomeetria kaasprofessor 0,9 k

 Tartu 51009, Narva mnt 18–4021, +372 737 6395, jaan.masso@ut.ee

 

 

Image
Liisi Roosaar

 

 

Liis Roosaar

Majandusteaduskond, Majanduse modelleerimise õppetool, majanduse modelleerimise lektor

Tartu 51009, Narva mnt 18–4019, +372 737 6341, liis.roosaar@ut.ee

EMP ja Norra finantsmehhanismid 2014–2021 projekt LIFT

Alates 1990. aastatest on Põhja-Balti regiooni riikide omavaheline integratsioon järjepidevalt süvenenud, saades seejuures selleks tõuke Euroopa Liidu ittalaienemisest 2004 aastal, mis andis Balti riikide kodanikele ligipääsu Rootsi (2004), Soome ja Islandi (2006), Taani ja Norra (2009) tööturgudele.


EMP ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 rahastatava projekti LIFT (The economic integration of the Nordic-Baltic region through labour, innovation, investments and trade) eesmärgiks on uurida Põhja-Balti regiooni sotsiaal-majandusliku integratsiooni senist kulgu ja tulevast potentsiaali läbi tööjõu voogude ja välisrände, innovatsiooni välismõjude ja tehnoloogia ülekandumise, otseste välisinvesteeringute ja kapitali voogude, füüsiliste kaupade ja teenuste kaubanduse. Uurimus vaataks nii regionaalse integratsiooni seniseid efekte, integratsiooniga kaasnevaid majanduslikke ja sotsiaalseid väljakutseid ja selle õppetunde poliitikakujundamiseks tulevikus. Interdistsiplinaarne konsortsium liikmetega majandusteadusest, rahvusvahelisest ärijuhtimisest ja sotsioloogiast koos kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uurimismeetodite triangulatsiooniga võimaldab Põhja-Balti regiooni integratsiooniga seotud sotsiaalmajanduslike protsesside mitmekülgset uurimist. Detailsete mikroandmete kasutamine töötajate ja tööandjate populatsioonide kohta (ühendatud töötajate ja tööandjate andmed) ja ideaalsel juhul isegi Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtte- töötajataseme andmete ühendamine võimaldab hinnata integratsiooni põhjuslikke seoseid kõrgel granulaarsuse tasemel. Uurimuses vaadatakse eraldi erinevate regionaalse integratsiooniga seotud poliitikamuutuste mõjusid nagu Euroopa Liidu ittalaienemine 2004 aastal, majandusagente mõjutavate seaduste muutusi ja muid muutusi ligipääsus teiste riikide turgudele. Omandatav teadmine regionaalsest integratsioonist Põhja-Balti regioonis leiab kasutamist tõstmaks teadlikkust Põhja ja Balti riikide majandusliku ja poliitilise koostöö potentsiaalist. Ärisektori ja avaliku sektori huvirühmade kaasamine projekti teavitustegevustes aitab saavutada uurimistulemuste väljundit poliitikasse.

 

Vt projekti kodulehte siit.  

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm TIPS

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm TIPS viidi ajavahemikul 2011–2015 Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi tellimisel ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste koostöös.

Programmi raames valmisid teadusuuringud, mis andsid hinnangu senistele teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmetele ning kajastasid perspektiivis riigile oluliseks kujunevaid, tulevikku vaatavaid teemasid. Uuringute põhjal anti poliitikasoovitusi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 elluviimiseks ning TA&I strateegia 2014–2020 väljatöötamiseks ja vastavate meetmete arendamiseks.

Programmi tulemusena valmis 23 uuringut: