Ühiskonnale

Majandusteaduskond pakub majanduse, juhtimise ja ettevõtluse kompetentsi Eesti ühiskonnale, olles vastava hariduse ja teaduse rahvusvaheliselt tunnustatud arendaja.

Rahvusülikoolile kohaselt katab TÜ majandusteaduskond kogu majandushariduse klassikalise spektri kõigil ülikoolihariduse astmetel. Selle kõrval pakub ta mitmesuguseid võimalusi elukestvaks õppeks nii taseme- kui ka täienduskoolitusena nii Tartus kui ka Tallinnas. Viimase ülesande lahendamisel toetub teaduskond oma kaugkoolituskeskusele TÜ Tallinna esinduse juures ning koostööle teiste kõrgkoolidega. Teaduskond toetab TÜ kolledžite interdistsiplinaarsete õppekavade täitmist. Oluline on ka tippametnike koolitus otselepingute alusel. Uueks tähtsaks tegevussuunaks on ettevõtlusõpe teiste teaduskondade üliõpilastele ja ettevõtlusõpetajate ettevalmistamine.

Oma panuse suurendamise kõrval maailmateadusesse ei unusta teaduskond rakendusuuringuid Eesti hüvanguks. Siin etendab põhirolli koostöö asjaomaste ministeeriumide, EAS-i, Arengufondi ning teiste organisatsioonide ja ettevõtetega. Viimases suunas kannab põhiraskust teaduskonna ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, järgides ka ettevõtliku ülikooli ideed. Teaduskond on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võtnud põhivastutuse teadusseire süsteemi väljaarendamise eest Eestis. Ta oli aktiivne osaline Eesti Majandusteaduse Seltsi taassünnis. Ainukese TÜ teaduskonnanana on meil oma vilistlasühing Hermes. Teaduskonna juhtivad õppejõud on otsitud eksperdid kõige erinevamates otsustus- ja nõustamiskogudes, alates Eesti Panga Nõukogust ja lõpetades TÜ enda mitmesuguste komisjonidega. Kodulehel on avatud rubriik Majandusteadlased meedias, kus kajastuvad teaduskonna inimeste sõnavõtud meedias. Nii on tagatud pidev ja mõlemapoolselt kasulik seos teaduse ja praktika vahel.

#teadus #ühiskonnale
Working

Toimetised

27.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Liis Roosaar

Liis Roosaar kaitseb doktoritööd „Essays on labour mobility and labour productivity“

08.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Liina Joller-Vahter kaitseb doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“

31. augustil kell 15.00 kaitseb Liina Joller-Vahter doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“.
04.08.2022