Tanel Hirv kaitseb doktoritööd „Internationalisation of the Estonian research system through the lens of bibliometric indicators: criticism and policy recommendations“

7. mail kell 12.15 kaitseb Tanel Hirv majandusteaduste erialal doktoritööd „Internationalisation of the Estonian research system through the lens of bibliometric indicators: criticism and policy recommendations“ („Eesti teadussüsteemi rahvusvahelistumine bibliomeetriliste näitajate vaatenurgast: kriitika ja poliitilised soovitused“).

Juhendaja:
professor Kadri Ukrainski, Tartu Ülikool

Oponendid:
vanemteadur Attila Havas, Ungari Teaduste Akadeemia
professor Meelis Kitsing, Estonian Business School

Kokkuvõte
Doktoritöös uuritakse teaduse mõjukust bibliomeetria vaatenurgast, mõõtes teadustööde arvu ning viidete hulka. Töö keskne eesmärk on lahti harutada Eesti teaduse „pusle“ – mõjukuse kasv vaatamata piiratud teadus- ja arendustegevuse rahastamisele. Eesti märkimisväärsed numbrid teaduspublikatsioonide viidatavuses on pälvinud tähelepanu mitte ainult kohalikul tasandil, vaid leidnud kajastust ka prestiižikas üleilmses teadusajakirjas Nature. Seal rõhutatakse, kuidas Eesti on edukalt suutnud rahvusvahelise toetuse ja tõhusate riiklike strateegiate abil kiiresti oma teadusmaastikku muuta, luues inspireeriva pretsedendi teistele, kes soovivad teha sama. Rahvusvahelistumine kerkib selles kontekstis esile kui potentsiaalne pusletükk. Tulemused näitavad tugevat seost rahvusvahelise koostöö ja viidatavuse vahel, seda nii suure kui ka väikese uurimissüsteemiga riikides. Rahvusvahelistes konsortsiumides osalemine on koostöö erivorm, mis avaldab olulist mõju viidatavusele väikeriikides nagu Eesti, Küpros ja Island. Kuigi teadusuuringud konsortsiumides suurendavad oluliselt viidete arvu, tuleb meeles pidada, et suurem osa sellest on kunstlik, sest nendes töödes ulatub kaasautorite arv tuhandetesse. Massautorluse fenomen on ka Eesti teaduse pusle kõige suurem tükk, mis mõjutab enim loodusteadusi ja meditsiini. Lisaks eelmainitule toovad tulemused välja välisrahastuse olulisuse – Euroopa Liidu rahastatud uurimuste raames tehtav rahvusvaheline koostöö on ulatuslikum ning viidatavus kõrgem võrreldes riiklikult rahastatuga. Nende tulemuste valguses on soovituslik jätkata aktiivset osalemist rahvusvahelistes teadusuuringutes ja rahastuse taotlemist Euroopa Liidu raamprogrammidest ning ümberhinnata bibliomeetriliste pingeridade koostamise metoodika, võtmaks arvesse massautorlust.

Kaitsmine toimub Narva mnt 18–2046 ja veebis.

Kristjan Pulk kaitseb doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“

28. juunil kell 14.00 kaitseb Kristjan Pulk majandusteaduse erialal doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“
Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril