Autor:
Andres Vaher

Majandusarvestus I, II

Image
K19 banner

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.036,  9 EAP
Toimub 9.05 - 8.06.2024 .

Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


See täiendusõppeprogramm sobib alustajale, et tutvuda ja tunnetada huvi finantsarvestuse vastu ning saada selgust, miks majandusarvestust ettevõttes vaja on. Keskendume väikeettevõtte raamatupidamisarvestuse korraldamisele ja Eesti finantsaruandluse standardi nõuetete. Käsitleme arvestusala seoseid ja olulisi põhimõtteid. Toome teooriale toetudes palju praktilisi näiteid, st programm sobib ka neile, kel puuduvad varasemad majandusarvestuse kogemused. Õpime kasutama raamatupidamisprogrammi Merit võimalusi. 

Ootame osalema (väike)ettevõtte juhti ja omanikku, kes väärtustab finantsarvestuse alaseid teadmisi, mille abil tänapäeva majandusruumis orienteeruda. Samuti soovitame programmi raamatupidajale, kellel puudub praktilise töö kogemus ja seetõttu vajab edasiminekuks uusi teadmisi. Kasuks tulevad kursusel käsitletavad teemad ka neile, kelle tööülesandeks on esmatasandi arvestuse korraldamine või neile, kellel on huvi üldise laiema finantskirjaoskuse omandamise vastu.

Testi oma taset

1.1. SISSEJUHATUS MAJANDUSARVESTUSSE: Majandusarvestuse olemus ja osised.  

1.2. MAJANDUSARVESTUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID: Äriseadustik. Võlaõigusseadus. Maksuseadused. Raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Finantsaruandluse standardid

1.3. RAAMATUPIDAJA KUTSE-EETIKA: Koodeksi sissejuhatus, põhimõisted, eesmärk ja põhimõtted

1.4. RAAMATUPIDAMISE PÕHIMÕISTED: Raamatupidamisbilanss. Kasumiaruanne.  Kontod. Majandustehingute kirjendamine. Süstemaatiline register ehk pearaamat. Kronoloogiline register ehk päevaraamat. Raamatupidamise sise-eeskiri.

1.5. MAJANDUSTEHINGUD MAJANDUSARVESTUSES: Kontod ja kahekordne kirjendamine. Lausend. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamisarvestus. Päevaraamat ja pearaamat. Aruandeperioodi lõpetamiskanded. Arveldused tarnijate, riigi, ostjate ja tellijatega. Varude arvestusmeetodid. Tööjõukulude arvestus. Põhivara arvestus.

2.1. FINANTSARVESTUS: Finantsarvestuse põhimõtted, -mõisted ja -tunnused. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes. Kontod, lausendid, kirjed ja paranduskanded

2.2. RAAMATUPIDAMISE STANDARD: Raamatupidamise printsiibid

2.3. NÕUDED: Nõuete liigid. Liht- ja liitintress. Lähetuskulud ja -aruanded. Ettemaksed 

2.4. VARUD: Varude liigid, kajastamine, inventeerimine. Arvestussüsteemid ja -meetodid

2.5. PÕHIVARA: Põhivara ja kinnisvarainvesteeringud. Materiaalse põhivara kajastamine

2.6. KOHUSTISED: Laenukohustised. Võlad ja ettemaksed 

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

  • eristad ja mõtestad majandusarvestuse osiseid;
  • mõistad finantsarvestuse olemust ja aluseid;
  • tunned raamatupidamise head tava;
  • oskad kasutada ja koostada raamatupidamise sise-eeskirja;
  • korraldad esmatasandi raamatupidamisprotsessi ja teostad kandeid;
  • arvestad ettevõtte varasid ja kasumit;
  • tunned ja oskad kajastada nõudeid, varusid, põhivara ja kohustisi;
  • tead raamatupidamisarvestusega seotud seadusi ja õigusakte.

Õppejõud

Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Varasuvesemestri liitumistähtajani 1.05 on jäänud: