Autor:
Andres Vaher

Riigihanke planeerimine ja -menetlus

Image
Banner RH

Täiendusõppeprogramm SVMJ.TK.005   4,5 EAP
Toimumisaeg: 26.09 - 2.11.2024
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit 


Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividele tuginev riigihangete seadus. Selleks, et osta asju, tellida teenuseid või ehitustöid, saada ideekavandeid või sõlmida kontsessioonileping, peab hankija korraldama riigihanke, juhindudes seejuures valdkonna ideaale kätkevatest üldpõhimõtetest nagu läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse tagamine; isikute võrdne kohtlemine; olemasoleva konkurentsi tõhus ärakasutamine ja seda kahjustava huvide konflikti vältimine.

Kuna maksuraha tuleb kulutada vastutustundlikult ja otstarbekalt, ei ole vähem tähtis, et hankija teeks seda säästlikult ja saavutaks riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga. Viimase OSKA raporti järgi suurendab järjest rangemaks muutuv seadusandlus ja lisanduvate regulatsioonide hulk vajaduse õigusalase taustaga inimeste järele ka riskijuhtimise ja andmekaitsega seotud ametikohtadel. 

Ootame programmi algajaid riigihankehuvilisi, aga ka kogenud spetsialiste, kes soovivad end seadusemuudatustega kurssi viia. Soovitame seda kursust ka hanke pakkujatele!

Testi oma taset

1. RIIGIHANKE KORRALDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED JA RIIGIHANKE PÕHIMÕISTED

2. RIIGIHANGETE KAVANDAMINE. Turu-uuring. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine. Riigihanke osadeks jaotamine. Hankijate pädevuse koondamine.

3. HANKEMENETLUSED: Hankemenetluse valik. Hankemenetluse alustamine. Hankemenetluse loogika.

4. RIIGIHANKE ALUSDOKUMENDID. Alusdokumentide koostamine. Hankelepingute reserveerimine ja pakkujate ringi piiramine. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise alused ning kvalifitseerimise tingimused. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus. Pakkumuste hindamise kriteeriumid. Alusdokumentide muutmine.

5. TAOTLUSTE JA PAKKUMUSTE MENETLEMINE: Teabevahetus ja selgitused. Taotlus. Pakkumus. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimine. Heastamine. Pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni kontrollimine. Pakkumuste vastavuse kontrollimine. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine. Olukorrad, mis ei esine igas riigihankes. Haldusakti põhjendamine ja otsustest teavitamine. Hankemenetluse lõppemine.

6. HANKELEPING: Hankelepingu sõlmimine,  tühisus, muutmine, ülesütlemine. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine.

7. TÄIENDAVAD VÕIMALUSED HANKEMENETLUSES: Raamleping. Dünaamiline hankesüsteem. Elektrooniline oksjon. Lihthankemenetlus. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine. Ideekonkurss. Kontsessioonid.

8. VAIDLUSTUSED JA JÄRELEVALVE: Hankija tegevuse vaidlustamine. Vaidlustamise käik. Rahandusministeeriumi juhtumipõhine ja valimipõhine järelevalve.

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

  •      oskad riigihanget kavandada ja alusdokumente koostada;
  •      tead, kuidas pakkumusi ja taotlusi menetleda ning hankelepingut sõlmida;
  •      tunned riigihangete seadust;
  •      omad ülevaadet riigihankealastest vaidlustuskomisjoni otsustest ja kohtulahenditest;
  •      tead, kas ka pärast vaidlustus- ja järelevalvemenetluse lõppemist on elu.

Õppejõud

Maire Vaske
Tallinna Linnavaraameti projektijuht, kes teeb ja juhendab riigihankeid. Tal on riigihangete läbiviimise ja nõustamise pikaajaline kogemus Tallinna Haridusametist. Tartu Ülikooli külalisõppejõud alates 2016.a.
Maire Vaske
Tallinna Linnavaraameti projektijuht, kes teeb ja juhendab riigihankeid. Tal on riigihangete läbiviimise ja nõustamise pikaajaline kogemus Tallinna Haridusametist. Tartu Ülikooli külalisõppejõud alates 2016.a.
Sügissemestri (26.09 - 2.11.2024) liitumistähtajani 16.09 on jäänud: