Valmis uuring "Eesti teaduse rahastamise seire"

Programmi TIPS raames ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel on valminud  uuring Eesti teaduse rahastamise teemadel.

Uuringu "Eesti teaduse rahastamise seire" koostasid Kadri Ukrainski, Hanna Kanep, Eva-Liisa Otsus, Kadi Timpmann, Tõnis Tänav ja Tanel Hirv.

Uuringus arutletakse rahastamise küsimuste hulgas Eesti konkurentsipõhise rahastamise ülikõrge osakaalu üle teaduses ning näidatakse, kuidas seda saab hinnata süsteemi, ülikooli ja allüksuse (instituudi) tasandil. Lisaks mõõdetakse konkurentsi tihedust ja pakutakse võimalusi, kuidas seda juhtida ning mõõdetakse avalik-õiguslike ülikoolide rahanduslikku sitkust. Lisaks pakutakse välja, kuidas riik saaks jälgida, kas nutika spetsialiseerumise fookused ikka raha saavad.

Kuigi seire instrumendid on suunatud uue perioodi TAI strateegia eesmärkide toetamise suunas, saab mineviku andmeid analüüsides järeldada, et projektipõhisus on Eesti teaduses ülikõrge ning üle 90% ülikoolide teadusest finantseeritakse sel moel. Kasvav arv Tartu Ülikooli sees on 100%-liselt projektipõhist teadust tegevaid allüksusi (instituute). Kuna ka õppetegevus on kasvavalt projektipõhine, siis on ülikoolide eelarved küllalt heitlikud, mis ei taga nende strateegilist arengut. Ettevõtete TA subsiidiumite jagamisel on Eesti järginud üldist võitjate valimise strateegiat, kuid sektoripõhiseid eesmärke ei ole TA subsiidiumite jaotuses seni näha.

Raporti täistekstiga saab tutvuda siin: http://tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3697.