Autor:
Andres Vaher

Majandusarvestus III

Image
Banner MA3

Täiendusõppeprogramm SVMJ.TK.014,  6 EAP
Toimub 9.05 - 8.06.2024
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siin


See on järg täiendusõppeprogrammile Majandusarvestus I, II. Tegeleme edasi raamatupidamisarvestusega, lisandub juhtimisarvestus. Programm on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõueteraamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Käsitleme ja kasutame raamatupidamisprogrammi Merit võimalusi.

OSKA viimase raporti järgi suureneb finantssektoris analüütiku ametikohtade arv tehnoloogia arengu ja regulatsioonide kasvu toel.  

Kaaluge selles programmis osalemist, kui kui Teid huvitab finantsarvestus ja raamatupidamine, soovite saada teadmisi juhtimisarvestusest, kui Teil on olemas algteadmised majandusarvestusest ja soovite tänases majandusruumis paremini orienteeruda. „Majandusarvestus III“ teadmised ja oskused tulevad kasuks, kui Teie tööülesanded on seotud finantsarvestusega või oled ettevõtte juht. Sobilik on kursus ka juhul kui näete oma tulevikku arvestusalal ja Teil on huvi üldsegi mitte „kuiva“ majandusarvestuse valdkonna vastu. Samuti soovitame seda kursust, kui Teil on juba raamatupidajana töötamise kogemus, aga vajate professionaalseks arenguks uusi teadmisi. Eesti raamatupidamiskohustuslastele esitatud nõuded muutuvad ja täienevad pidevalt, tulge ja kinnitage oma teadmisi ja leidke uusi kolleegi-kontakte!

See programm on ka neile, kes plaanivad sooritada Eesti Raamatupidajate Kogu juures raamatupidaja kutse kvalifikatsioonitasemete eksamit. 

Testi oma taset

1. FINANTSARVESTUS

 • OMAKAPITAL: Omakapitali olemus. Omakapitali liigid. Omakapitali tehingute kajastamine.
 • RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDED: Raamatupidamise aruanded. Bilanss ja kasumiaruanne. Omakapitali muutuste aruanne. Rahavoogude aruanne.

2. MAKSUARVESTUS

 • MAKSUKORRALDUSE SEADUS: Raamatupidamis- ja maksuarvestuse pidamise kohustus. Dokumentide säilitamise kohustus.
 • TULUMAKSUSEADUS JA TULUMAKSU ARVESTUS: Füüsilise ja juriidilise isiku maksustamise erisused. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused. Tulumaksu maksmise erijuhud – erisoodustused. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt. Tulumaks muudelt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt.
 • KINDLUSTUSMAKSUDE ARVESTUS JA TASUMINE: Sotsiaalmaks. Kogumispensionid. Töötuskindlustusmaks. Tööjõuga seotud maksude arvestus. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.
 • KÄIBEMAKS: Käibemaksuseadus.

3. JUHTIMISARVESTUS

 • JUHTIMISARVESTUSE EESMÄRGID JA VALDKONNAD: Ettevõtte finantsjuhtimissüsteem.
 • KULUDE KÄITUMINE: Muutuvkulud. Püsivkulud. Segakulud. Kogukulud  vs kulud ühikule.
 • KULUDE SEOTUS ARVESTUSOBJEKTIGA
 • TÄISKULUARVESTUS JA OSAKULUARVESTUS
 • TRADITSIOONILISED KULUARVESTUSMEETODID VS KAASAEGNE KULUARVESTUS: Traditsioonilised kuluarvestusmeetodid. Kaasaegne kuluarvestus. Traditsioonilise ja kaasaegse kuluarvestuse võrdlus.
 • KULU-MAHT-KASUM ANALÜÜS: Kulu-maht-kasum analüüsi rakendused. Kulu-maht-kasum seoste graafiline esitus. Kulu-maht-kasum analüüsi piiravad eeldused. Kulu-maht-kasum analüüsi kuldreegel.
 • RAHA  AJAVÄÄRTUS: SISSEJUHATUS TEEMASSE: Raha tulevane väärtus. Raha nüüdisväärtus.        
 • KIIRPILK EELARVESTAMISELE: Eelarvestamise meetodid. Koondeelarve.
 • FINANTSARUANNETE ANALÜÜS: Finantsaruannete analüüsi meetodid. Trendianalüüs. Finantsaruannete analüüsil esinevad probleemid ja puudused. Finantsaruannete analüüsi kokkuvõte.

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

 • oskad koostada raamatupidamise aastaaruande põhiaruandeid;
 • tunned raamatupidamise seadust ja normatiivakte;
 • tead maksukorralduse seadusega seotud mõisteid, nõudeid ja kohustusi (tulu-, sotsiaal- ja käibemaks);
 • tunned olulisemaid kogumispensionite ja töötuskindlustuse seadusega seotud mõisteid, nõudeid ja kohustusi;
 • tunned ettevõtte kuluarvestust ja kulude liigitamise põhimõtteid ning oskad teha kulu-maht-kasum analüüsi;
 • tunned eelarvestamise meetodeid, koondeelarve osi ja tegevusvaldkonna eripärasid;
 • analüüsid ettevõtte finantsaruandeid põhiliste meetodite järgi.

Õppejõud

Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Juta Tikk
Majandusarvestuse lektor ja SA Innove raamatupidajate kutsevõistluste korraldaja (al 2010.a.). Täiendusõppeprogrammi "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2016.a.
Juta Tikk
Majandusarvestuse lektor ja SA Innove raamatupidajate kutsevõistluste korraldaja (al 2010.a.). Täiendusõppeprogrammi "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2016.a.
Varasuvesemestri (9.05-8.06.2023) liitumistähtajani 1.05 on jäänud:
Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

MJ mikrod

Tule tutvu uute mikrokraadiprogrammidega „Kaasaegsed finantsinstrumendid“ ja „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“

majandusakadeemia

Majandusakadeemia seminaride sari väikeettevõtjatele TÜ Tallinna esinduses