Autor:
Andres Vaher

Majandusõigus I, II

Image
Banner K20

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.046, 9 EAP

Toimumisaeg: 9.05 - 8.06.2024 
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


Eestis on ligikaudu 45 000 aktiivselt tegutsevat ettevõtet. Enamik nendest on mikroettevõtted, kus omanikud või juhatuse liikmed tegelevad ise nii majandustegevuse korraldamisega kui suurema osa majandusõiguslike küsimuste lahendamisega. Koos e-lahenduste arenguga kasutatakse järjest vähem juristide ja raamatupidajate abi. Ettevõtjal on võimalus oma arvuti tagant lahkumata esitada avaldust registrikande tegemiseks, deklaratsioone, laenutaotlust jms. Samas on selge, et e-toimingute tegemisega ei kaasne majandusõiguslike teadmiste olulist kasvu.

Selle programmi eesmärgiks ongi anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega. 

Ootame õppima nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana. OSKA viimase raporti järgi tingib järjest rangemaks muutuv seadusandlus ja lisanduvate regulatsioonide hulk vajaduse õigusalase taustaga inimeste järele riskijuhtimise ja andmekaitsega seotud ametikohtadel. Juba praegu on õiguserialade lõpetajate osakaal finantsvaldkonna põhikutsealadel suur.

Testi oma taset

1.1. MAJANDUSÕIGUSE TSIVIILÕIGUSLIKUD ALUSED: Tehingute üldalused. Tehingu subjektid. Tehingu kehtivuse alused. Tehingu ese.

1.2. VÕLAÕIGUSE ALUSED: Võlaõiguse põhimõtted. Lepingu sõlmimine. Tarbijalepingud. Lepinguliste kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamine. Lepingu lõppemise alused. Kohustuste rikkumine.

1.3. MAJANDUSTEGEVUSE TEHINGUD: Müügileping. Laenu- ja krediidilepingud. Üürileping.

1.4. TÖÖTAMINE JA TEENUSE OSUTAMISE LEPINGUD: Tööleping. Käsundusleping. Töövõtuleping. Sotsiaalsed garantiid.

1.5. ÄRITEGEVUS MAJANDUSRASKUSTE KORRAL: Vara müük täitemenetluses. Pankrotimenetlus. Saneerimine.

2.1. ÄRIÜHINGUTEGA SEOTUD REGISTRITOIMINGUD: Äriühingu asutamise registritoimingud. Registriandmete muutmine. Registrimenetlus erijuhtudel. Äriühingu kustutamine registrist. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) ja Majandustegevuse Register (MTR).

2.2. ÄRIÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA ETTEVÕTTE ÜLEMINEK: Äriühingute ühinemine ja jagunemine. Äriühingu ümberkujundamine. Ettevõtte üleminek.

2.3. ÄRIÜHINGU RAAMATUPIDAMINE: Raamatupidamise üldalused. Auditeerimine.

2.4. ÄRIÜHINGU TEGEVUSE MAKSUSTAMINE: Põhimõtted. Maksusüsteem. Maksukohuslaste register. Maksusaladus. Maksunõuded ja –kohustused. Maksumenetlus. Revisjon. Maksudeklaratsioon. Maksuhalduri otsused. Maksuvõla tasumine. Maksuvõla sundtäitmine. Vaidemenetlus.

2.5. ETTEVÕTLUSE RAHASTAMINE: Rahastamine omavahendite arvelt. Laenud. Ettevõtlustoetused. Ettevõtluse riiklik toetamine.

2.6. ETTEVÕTLUSEGA KAASNEV VASTUTUS: Tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.

Pärast MAJANDUSÕIGUS I, II läbimist:

  • oskad selgitada majandustehingute kehtivust sisu- ja vorminõuete järgi;
  • tunned ettevõtluse vorme ja ettevõtjatega seotud esindusõigust;
  • tead lepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise põhimõtteid;
  • tunned töösuhetele seadusandlust;
  • mõistad täitemenetluse, pakrotimenetluse ja saneerimise olemust;
  • tead äriühinguga seotud registritoiminguid;
  • tunned äriühingu tegevuse maksustamispõhimõtteid ja maksumenetlust;
  • oskad selgitada ettevõtete ühinemise, jagunemise , ümberkujundamise ja ülemineku õiguslikke aluseid. 

 

Õppejõud

Merle Eamets
Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Täiendusõppeprogrammide "Kinnisvaraõigus" ja "Majandusõigus I,II" külalisõppejõud alates 2006.a.
Merle Eamets
Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Täiendusõppeprogrammide "Kinnisvaraõigus" ja "Majandusõigus I,II" külalisõppejõud alates 2006.a.
Raja Õnnik
Jurist ja koolitaja, kes tegeleb saneerimis- ja pankrotimenetluste ning võlanõustamisega. Täiendusõppeprogrammi "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud alates 2011.a.
Raja Õnnik
Jurist ja koolitaja, kes tegeleb saneerimis- ja pankrotimenetluste ning võlanõustamisega. Täiendusõppeprogrammi "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud alates 2011.a.
Varasuvesemestri (9.05-8.06.2024) liitumistähtajani 1.05 on jäänud: